Privacyverklaring MooiZorg

 

 

 

MooiZorg ( Diane Mooijman ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

U kunt mij mailen op:mooizorg@gmail.com

U kunt mij bellen op: 06-12844922

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of u deze zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 

- Gezondheid

- Burgerservicenummer ( BSN )

 

Voor welke doelen verwerk ik uw persoonsgegevens?

 

- Voor het afhandeling van de facturen.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

- om eventueel een zorgplan op te kunnen stellen.

- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben. Zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte en boekhouder.

 

Hoelang bewaar ik uw persoonsgegevens?

 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden uiterlijk 5 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als u meent dat ik bepaalde gegevens onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen.

 

Als u wilt dat ik bepaalde gegevens niet langer in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen.

 

Ook als u niet wilt dat uw gegevens doorgegeven worden aan derden, kunt u dit bij mij aangeven.

 

Heeft u verdere vragen over hoe ik omga met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met mij op, en ik zal mijn best doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

U kunt mij bellen op: 06-12844922 of e-mailen naar: mooizorg@gmail.com

 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

 

Wijziging van de privacyverklaring:

 

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

 

 

MooiZorg ( ik, Diane Mooijman ) neem de bescherming van uw gegevens serieus, en neem de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.